Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN XPOOZ

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en xpooz gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 30 dagen geldig.
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief het op het moment van facturering geldende BTW-tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat xpooz een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden xpooz eerst nadat deze schriftelijk door xpooz zijn bevestigd.


Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Xpooz zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
Voor zover noodzakelijk zal xpooz de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door xpooz mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4 Termijn van levering
Bijzondere omstandigheden bij één van de partijen kunnen aanleiding zijn om in overleg met elkaar de planning aan te passen waarbij de periode niet verder opschuift dan de duur van de bijzondere omstandigheid.

2.5 Verbeteringssuggesties en klachten
Xpooz streeft naar een constante en optimale kwaliteit van diensten en producten.
Vanzelfsprekend zullen suggesties en klachten van opdrachtgevers zodanig ter harte genomen worden dat dit leidt tot verbetering van het proces, maar xpooz kan echter niet worden gehouden aan een reactie op niet schriftelijk gemelde suggesties en klachten.

2.6 Afronding
Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen reageert na afronding van de werkzaamheden, wordt verondersteld dat de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht als voldoende heeft beoordeeld.
Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan xpooz.
Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door depot of registratie, dan is uitsluitend xpooz daartoe bevoegd.

3.2 Eigendom bij xpooz
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door xpooz tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van xpooz, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.


Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met xpooz, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van xpooz niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van xpooz veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Xpooz heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.


Artikel 5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Voorzover in de overeenkomst is opgenomen komen naast het overeengekomen honorarium ook de kosten, die xpooz voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Aanpassing op basis van consumentenprijsindexcijfer
Ongeacht hetgeen over wijziging van honorarium in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden wordt vermeld, wordt bij overeenkomsten die een looptijd hebben van meer dan zes maanden en die zich over twee of meer kalenderjaren uitstrekken, vanaf de jaarwisseling het uurtarief aangepast met het consumentenprijsindexcijfer van het afgelopen jaar, zoals dat door het CBS wordt vastgesteld.
Dit geldt ook ten aanzien van werkzaamheden die buiten de verantwoordelijkheid van xpooz langer dan zes maanden zijn gaan duren.

5.3 Honorarium voor meerwerk
Meerwerk ontstaan door uitbreiding van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden wordt gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door xpooz gehanteerde tarieven.
Het schriftelijk vastleggen van deze uitbreiding van werkzaamheden heeft de voorkeur, doch het ontbreken hiervan heeft geen gevolgen voor het in rekening te brengen honorarium.
Meerwerk ontstaan door het in gebreke blijven van de opdrachtgever in het niet of tijdig aanleveren van gegevens/materialen, wordt eveneens gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door xpooz gehanteerde tarieven.
Minderwerk leidt uitsluitend tot wijziging in het overeengekomen honorarium, indien schriftelijk is vastgelegd waar dit minderwerk betrekking op heeft en welke consequenties dit op het overeengekomen honorarium heeft.


Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling
Wanneer opdrachtgever zeven dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende honoraria en kosten, wordt de opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd.

6.2 Betalingsverplichting
Betalingen dienen, zonder korting, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door xpooz gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.3 Periodieke betalingen
Xpooz heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.


Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door xpooz
Indien de overeenkomst door xpooz wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van xpooz redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de xpooz op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement
Zowel xpooz als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van xpooz bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
Xpooz garandeert dat het geleverde door of vanwege xpooz is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, xpooz geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart xpooz of door xpooz bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart xpooz voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Xpooz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van xpooz, is de aansprakelijkheid van xpooz voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag nimmer hoger zal zijn dan het door xpooz bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium over de laatste aaneengesloten drie maanden.


Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.2 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen xpooz en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2001 opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.